சூரியோதய சனசமூக நிலைய வருடாந்த விளையாட்டு விழாவில் பிரதம விருந்தினராக கலந்து சிறப்பித்தபோது…